چقدر از صنعت حمل و نقل دریایی میدانید؟کریر کیست؟

صنعت حمل و نقل دریایی مجموعه ایی از:

1 – متصدیان حمل کشتیرانی ، هواپیمایی و کامیون داران، صاحبان واگن

2 – فعالیت پایانه های پشتیبانی

3 – شرکت های بارگیری وتخلیه

4 – فورواردر ها

5 -موسسات تخصصی،میباشند

شرکت حمل ونقل عبارت است از یک شخصیت حقوقی که به منظور انجام عملیات حمل ونقل داخلی – بین المللی شامل
فعالیت های فورواردر ها و ……. ویا توأماً تشکیل خواهد شد
شرکت حمل و نقل بین المللی به منظور انجام عملیات حمل و نقل بین المللی به دو دسته فورواردر و کریر تقسیم می شود.
فعالیت متصدی حمل ونقل عبارت است از عمل هماهنگی و ترتیب حمل کالا به یکی از طرق مختلف زمینی)ریل و جاده( ،
هوایی، دریایی و یا ترکیبی از آنها و قبول مسئولیت به موجب بارنامه )یا سند حمل دیگری(صادره و قرار داد های منعقده
می باشد

فهرست مطالب

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.